CODUL RUTIER: Capitolul I (Dispoziții Generale)

Codul Rutier 2020 actualizat prin: 

Ordonanţa 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Ordonanţa 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Legea 152/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a  vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România; 

Legea 130/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Articolul 1 

(1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de  participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice  şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi  organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. 

(2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea  desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea  vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în  zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor  respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului. 

(3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind  iniţierea şi avizarea unor reglementari, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului  privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Afacerilor Interne, prin  Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

(4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către  autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor  internaţionale la care România este parte. 

(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la  trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe  drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului. 

Articolul 2 

Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile  publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei  Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale  acestora. 

Articolul 3 

Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care,  potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementarilor instituite  pentru acele zone. 

Articolul 4 

Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine  publică şi siguranţa naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de  personalul desemnat de către aceste instituţii. 

Articolul 5 

(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform  competentelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare  ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform  standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare. 

(2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul  lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice  obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa  circulaţiei, şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia. 

(3) Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de  transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere. 

(4) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ  pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în  condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor. (la 29-06-2007 Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.)

(5) În perimetrul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate  doar spaţii: 

a) de aşteptare pentru călători; 

b) pentru comercializarea legitimaţiilor de călătorie. 

(6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice  necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării  necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se executa  pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor  răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii. 

(7) Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către  administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere. 

(8) Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutieră poate  dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricţie  a circulaţiei pe drumurile publice. 

(9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile  publice, poliţia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau,  după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere. 

Articolul 6 

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au  următorul înţeles: 

1. acordare a priorităţii – obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua  deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalţi  participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza  de deplasare ori să oprească; 

2. acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea  platformei drumului; 

3. amenajări rutiere – totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace  tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul  asigurării securităţii rutiere; 

4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care  circulă pe drum ca o unitate; 

5. autostrada – drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special,  rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte  proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă  mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale 

sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de  urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai  prin locuri special amenajate; 

6. autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit  pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum,  a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se  deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere  nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule; 

(la 01-09-2014 Pct. 6 al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

6^1. anvelope de iarnă – anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a  Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor  acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa  a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei  Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz. 

(la 15-02-2011 Pct. 6^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr.  5 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.) 

7. banda de circulaţie – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată  prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru  circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează  pe două roţi; 

8. banda de urgenţă – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la  extremitatea din partea dreapta a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv  staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu  regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă; 

9. banda reversibilă – banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa  drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de  intensitatea traficului; 

10. bicicleta – vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat exclusiv prin forţa musculară,  cu ajutorul pedalelor sau manivelelor; 

11. coloana oficială – unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi  sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune  semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie; 

12. conducător – persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul  sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie; 

13. abrogat.

(la 29-06-2007 Pct. 13 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

13^1. eliminat. 

Pct. 13^1 al art. 6 a fost eliminat prin abrogarea pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din  20 septembrie 2006 de către pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007,  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. 

14. drum public – orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special  amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile  care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; 

15. unităţi de asistenţă medicală autorizate – unităţile sanitare cu personal  calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a  candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule,  de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de  sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz; 

(la 01-09-2014 Pct. 15 al art. 6 a fost modificat de lit. b) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „de autovehicule sau de tramvai” cu expresia  „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”. 

16. intersecţie – orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv  spaţiile formate de acestea; 

16^1. înmatriculare/înregistrare – operaţiunea administrativă prin care se atestă  că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării  înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de  înmatriculare/înregistrare atribuit; 

(la 20-01-2007 Pct. 16^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din  9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

16^2. înmatriculare/înregistrare permanentă – operaţiunea de înmatriculare/ înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de  înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminată; (la 20-01-2007 Pct. 16^2 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din  9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

16^3. înmatriculare temporară – operaţiunea de înmatriculare prin care se acorda  certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioada determinata; (la 20-01-2007 Pct. 16^3 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din  9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

17. localitate – cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri  sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

18. masa totală maximă autorizată – masa maximă a unui vehicul încărcat,  declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă; 

19. mijloc tehnic certificat – dispozitivul care dovedeşte consumul de substanţe  psihoactive ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări  ale unor reguli de circulaţie; 

(la 01-09-2014 Pct. 19 al art. 6 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „substanţe ori produse stupefiante sau  medicamente cu efecte similare” cu expresia „substanţe psihoactive”;) 

20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic – dispozitivul care stabileşte  concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei; (la 29-06-2007 Pct. 20 al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

21. moped – autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie  este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor  cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte  50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere  nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu  depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat  mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1  la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de  identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la  acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi  locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare; (la 01-09-2014 Pct. 21 al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

22. motocicletă – autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor  care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc şi/sau a cărui viteză maximă, prin  construcţie, depăşeşte 45 km/h; 

23. parte carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei  vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una  de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel; 

24. participant la trafic – persoană fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul  public; 

25. pista pentru biciclete – subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a  acostamentului sau pista separata de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată  corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;

26. prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea  celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile  legale privind circulaţia pe drumurile publice; 

27. remorcă – vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un  tractor agricol sau forestier; (la 01-09-2014 Pct. 27 al art. 6 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „tractor” cu expresia „tractor agricol sau  forestier”.) 

28. remorcă uşoară – remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg; 

29. semiremorcă – remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în  parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier; (la 01-09-2014 Pct. 29 al art. 6 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „tractor” cu expresia „tractor agricol sau  forestier”.) 

29^1. suspendarea înmatriculării – operaţiune administrativă care constă în  interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe  drumul public; 

(la 02-09-2017 Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din  ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din  23 august 2017) 

30. tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau  pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de  tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona  anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră  şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru  tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al  mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau  forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini  autopropulsate; 

(la 01-09-2014 Pct. 30 al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

31. abrogat; 

(la 01-09-2014 Pct. 31 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.)

32. trecere la nivel – încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau  linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă; 

32^1. triciclu cu motor – autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză  maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o  cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor  electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW; 

(la 19-01-2013 Pct. 32^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 203  din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

33. trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod  vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei  pietonilor; 

34. deţinător mandatat – persoană fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în  baza unui contract de leasing sau contract de închiriere; (la 20-01-2007 Pct. 34 al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din  9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

35. vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de  autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori  pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 

35^1. vehicul nou – vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat; (la 20-01-2007 Pct. 35^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din  9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite – vehiculul care,  datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime  admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale; 

37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional – vehiculul  care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat; 

38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele  constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor  drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale; 

39. zona pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate  circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de  circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale; 

40. zona rezidenţială – perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de  circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *