CODUL RUTIER: Capitolul II (Vehiculele)

SECŢIUNEA 1 

Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora Articolul 7 

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice  privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. 

Articolul 8 

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau  forestier şi tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două  triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate. 

(la 01-09-2014 Art. 8 a fost modificat de lit. c) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014,  prin înlocuirea expresiei „autovehicul şi tramvai” cu expresia „autovehicul, tractor  agricol sau forestier şi tramvai”.) 

Articolul 9 

(1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele şi  tractoarele agricole sau forestiere, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în  condiţiile legii. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia „autovehicule şi  tractoare agricole sau forestiere”.) 

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se  stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului,  eliberată în condiţiile legii. 

(4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu  excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte  25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune 

animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare. (la 01-09-2014 Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în  vigoare. 

(6) Pentru autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere aparţinând instituţiilor  din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inspecţia tehnică  periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate potrivit legii. (la 01-09-2014 Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia „autovehicule şi  tractoare agricole sau forestiere”.) 

Articolul 10 

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din  punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto  pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a  intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror  termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată. 

(2) Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea  stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia  rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege. 

(la 02-09-2017 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2,  Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

SECŢIUNEA a 2-a 

Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor 

Articolul 11 

(1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le  înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie,  conform prevederilor legale. 

(2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la  scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei  condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune  următoarele operaţiuni:

a) înscrierea în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului  de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar; 

b) transcrierea în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor  transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. 

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale  vehiculului şi ale proprietarului şi condiţionează eliberarea de către autorităţile  competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu  numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de  înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului. 

(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului  proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a  vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al  înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar  este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii  dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de  proprietate asupra vehiculului. (la 02-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost  modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată 

în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^1) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului  proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de  informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare,  autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea  vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor  înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a  Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării. 

(la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^2) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (4^1), autoritatea  competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituţiilor interesate datele noului proprietar,  la solicitarea acestora. 

(la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^3) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului  de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă  de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. (la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^4) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului  de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei  transmiteri a dreptului de proprietate. 

(la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^5) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării  sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care  vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică. (la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^6) În cazurile prevăzute la alin. (4^3) şi (4^5), autoritatea competentă de  înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă  a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la  suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia. 

(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la  alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a  vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a  vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin  protocol. 

(la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(4^8) În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv  a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului  naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în  condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române  şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. 

(la 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele  autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie  să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român.

Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului  care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile  competente din ţara de provenienţă, este autentic. 

(la 30-06-2016 Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IV al art. 14,  Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

(6) Abrogat. 

(la 30-06-2016 Alin. (6) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap.  II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

(7) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul,  verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de  răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatica,  în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea  Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de  evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de  înmatriculare şi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a  Asigurărilor. 

(8) Abrogat. 

(la 30-06-2016 Alin. (8) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap.  II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

(9) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din  România pot solicita, pe cale informatica, înmatricularea sau autorizarea provizorie  pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la  dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din  subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a  activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu  numere de înmatriculare. 

(10) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite  autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a  oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale  proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. 

(la 29-06-2007 Alin. (10) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de  înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic: 

a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a  altei persoane, în condiţiile art. 15 alin. (1^1); 

b) datele de identificare a vehiculului. 

(la 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt: 

a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal  sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile,  respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa,  precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei; 

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul  de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare,  potrivit legii naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de  poştă electronică ale reprezentantului acestora. 

(la 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă  a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente  acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care  se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(la 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(14) Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului. (la 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor  înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către  Registrul Auto Român, referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor.  Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(la 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(16) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este  autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din  statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor  necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al  acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli  asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile  competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza  inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de  informaţii. 

(la 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(la 20-01-2007 Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie  2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

Articolul 11^1 

(1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare  provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente  confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă,  temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării  combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de  înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată  online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile  instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate  de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor  publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din  cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile  legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei  Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice  din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin  intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele  se suportă din bugetele acestora. 

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis  la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care  face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a  vehiculelor.

(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului  din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi  înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul  prevăzut la alin. (3). 

(5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim  permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor  prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru. 

(6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea  în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare. 

(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituţiile  prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri  proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul  Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru  contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile  lucrătoare de la încasare. 

(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au  fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere  şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administraţia  Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora  însoţită de documentul prin care sa efectuat plata. 

(la 30-06-2016 Art. 11^1 a fost introdus de subpct. 3 al pct. IV al art. 14, Cap. II din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

Articolul 12 

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau  împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz,  şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme,  dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare. 

(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe  drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament. 

Articolul 13 

(1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi remorcile se  înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază  teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin  reglementările în vigoare.

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea  Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cele ale  Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii. Autovehiculele şi  remorcile pot, după caz, să fie înmatriculate în condiţiile prevăzute la alin. (1). 

(la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(3) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere  provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă. 

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează  autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru  acestea autorizaţii şi numere pentru probă. (la 01-09-2014 Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(5) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreia  proprietarul îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul. 

Articolul 14 

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât  cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea,  precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor  comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, care, prin  compartimentele de specialitate, ţin şi evidenţa acestora. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(2) Abrogat. 

(la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

Articolul 15 

(1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea  competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de  înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi  plăcuţe cu numărul de înmatriculare.

(la 19-01-2013 Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.  203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012, prin înlocuirea sintagmei „subcategorii de vehicule” cu sintagma „categorii de  vehicule”.) 

(1^1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare  sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul  în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea  în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale  deţinătorului mandatat. 

(la 20-01-2007 Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr.  6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

(2) Abrogat. 

(la 19-01-2013 Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 203  din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care  le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de  înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective. (la 19-01-2013 Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.  203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012, prin înlocuirea sintagmei „subcategorii de vehicule” cu sintagma „categorii de  vehicule”.) 

(4) Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului  de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(5)  Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. (Conform ordonanței nr. 1 din 27 ianuarie 2022)

Articolul 16 

Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a  unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.

Articolul 17 

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat  înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a  acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: 

a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada  depozitarii acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; 

b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi  specializate în vederea dezmembrării; 

c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 

d) în cazul furtului vehiculului. 

(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în  proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea,  la cererea proprietarului, în condiţiile legii. 

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. 

(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice  locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la  primirea dispoziţiei respective. 

(5) Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care  a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii: 

a) în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici  autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost  definitiv scos din uz; 

b) în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul  a fost înmatriculat permanent în alt stat. 

(la 02-09-2017 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin.  (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu  privire la efectuarea acestei operaţiuni. 

(la 02-09-2017 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul  6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(la 20-09-2006 Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20  septembrie 2006.) 

Articolul 18 

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de  înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să  solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de  înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile  de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data  constatării deteriorării, după caz. 

(la 29-06-2007 Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

Articolul 19 

Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie  provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor  interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *