CODUL RUTIER: Capitolul III (Conducătorii de vehicule)

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţii generale 

Articolul 20 

(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare  agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere  corespunzător. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule:  AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv. 

(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează  permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1*). 

(4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de: a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1; 

b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr; 

c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere  a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din  categoria A; 

d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru  triciclurile cu motor din categoria A; 

e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv. 

(la 19-01-2013 Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9  noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru 

care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se  echivalează cu categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere  potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse  prin prezenta lege, după cum urmează: 

a) categoria A cu categoria A; 

b) categoria B cu categoria B; 

c) categoria BE cu categoria BE; 

d) categoria C cu categoria C; 

e) categoria CE cu categoria CE; 

f) categoria D cu categoria D; 

g) categoria DE cu categoria DE; 

h) categoria Tb cu categoria Tb; 

i) categoria Tv cu categoria Tv; 

j) categoria Tr cu categoria Tr; 

k) subcategoria A1 cu categoria A1; 

l) subcategoria B1 cu categoria B1; 

m) subcategoria C1 cu categoria C1; 

n) subcategoria C1E cu categoria C1E; 

o) subcategoria D1 cu categoria D1; 

p) subcategoria D1E cu categoria D1E. 

Articolul 21 

(1) Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie  trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct  de vedere medical şi psihologic. 

(2) Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie  vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al capacităţilor psihologice, în  condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.

(la 01-09-2014 Art. 21 a fost modificat de lit. b) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014,  prin înlocuirea expresiei „de autovehicule sau de tramvaie” cu expresia „de  autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”.) 

Articolul 22 

(1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a  calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier  ori tramvai*). 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.) 

(2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule,  tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii  şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României,  Partea I. 

(la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule sau tramvaie” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.) 

(3) Examinarea medicală se realizează în vederea: 

a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere; 

b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule,  de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de  urgenţă; 

(la 01-09-2014 Lit. b) a alin. (3) al art. 22 a fost modificată de lit. b) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „de autovehicule şi de tramvaie” cu  expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”.) 

c) verificării periodice, conform reglementarilor în vigoare*). 

d) efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în  condiţiile alin. (6). 

(la 06-01-2019 Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat  de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată  în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019)

(4) Examinarea medicală a solicitanţilor prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi b), precum şi a  conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se  realizează în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ,  care au obligaţia luării în evidenţă a acestora. 

(la 06-01-2019 Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat  de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată  în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin  ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Lista se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii. (la 06-01-2019 Alineatul (5) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat  de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată  în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor  agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni  medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat  să emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată prevăzută  la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în  care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa  medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de  îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul  de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza  biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia,  persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de  asistenţă medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate. (la 06-01-2019 Alineatul (6) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat  de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată  în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(6^1) În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării  examenului de specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau  forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să  comunice rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea  îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol  sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere  este declarată aptă medical, unitatea de asistenţă medicală autorizată comunică, în  termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimiţător. (la 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul  3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere  în condiţiile alin. (6), medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistenţă 

medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice  poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea numele,  prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa,  precum şi informaţia că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare  medicală în conformitate cu prevederile alin. (6). 

(la 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul  3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(6^3) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la  alin. (6^2), poliţia rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective,  făcând menţiune despre aceasta în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a  sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere  ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin.  (6). 

(la 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul  3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(6^4) Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a  conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de  a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliţia rutieră în condiţiile alin.  (6^3). În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este  obligat să se prezinte la sediul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere,  în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această  măsură. 

(la 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul  3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(7) Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului  sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*). 

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a  conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către  poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a  luat această măsură. 

(la 06-01-2019 Alineatul (8) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat  de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată  în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize  efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.

(la 20-09-2006 Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20  septembrie 2006.) 

*) Notă CTCE: 

Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie  2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006 prevederile  alin. (1), (3), (4) şi (7) ale art. 22 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea  Europeană. 

Articolul 22 ^ 1 (Intodus de ordonanța nr. 1 din 27 ianuarie 2022)

(1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră și în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentrației de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație. (2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore.

SECŢIUNEA a 2-a 

Permisul de conducere 

Articolul 23 

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe  drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil,  corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada  înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.) 

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori  tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi persoanele care  urmează un curs de pregătire practică, în vederea obţinerii permisului de conducere,  numai în prezenta şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest  sens, precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul  desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de  conducere pentru oricare dintre categoriile prevăzute de lege. 

(la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule sau tramvaie” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.) 

(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii  permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul  împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru  încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele  produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. 

(3^1) Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de  conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate  în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori  tramvaielor. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de 

atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie stabiliţi prin  prezenta ordonanţă de urgenţă. (la 01-09-2014 Alin. (3^1) al art. 23 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule sau tramvaie” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.) 

(3^2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deţinători ai certificatului de  atestare profesională, vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor  psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în  condiţiile stabilite de reglementările în vigoare. 

(la 20-01-2007 Alin. (3^2) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr.  6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

(3^3) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al  ministrului transporturilor, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al  României, Partea I*). 

(la 20-09-2006 Alin. (3^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792  din 20 septembrie 2006.) 

(3^4) Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din  cadrul instituţiilor abilitate. 

(la 20-01-2007 Alin. (3^4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr.  6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

(3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileşte şi se actualizează  prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României,  Partea I. 

(la 20-01-2007 Alin. (3^5) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr.  6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.) 

(4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de  conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii,  condiţiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii  teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii 

(la 19-01-2013 Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.  203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012, prin înlocuirea sintagmei „subcategorii de vehicule” cu sintagma „categorii de  vehicule”.) 

(5) Abrogat. 

(la 01-09-2014 Alin. (5) al art. 23 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.)

(6) Pot fi atestaţi ca profesori de legislaţie sau instructori auto pentru pregătirea  practică, fără şcolarizare şi susţinerea examenului de atestare, poliţiştii rutieri cu grad  de ofiţer cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care şi-au desfăşurat activitatea  neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliţiei rutiere. 

(7) Poliţiştii rutieri care nu au grad de ofiţer pot fi atestaţi ca instructori auto pentru  pregătirea practică, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (6). 

(8) Abrogat. 

(la 01-09-2014 Alin. (8) al art. 23 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

(9) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei  probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a  aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba  practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane  special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin  regulament. 

(la 19-01-2013 Alin. (9) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 203  din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

(9^1) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului  de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în  cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare.  Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe  autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. 

(la 30-06-2016 Alin. (9^1) al art. 23 a fost introdus de subpct. 4 al pct. IV al art. 14,  Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. 17, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016,  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016, prevederile art. 23 alin.  (9^1)-(9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe  drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3  august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi  completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a  prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(9^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (9^1), nu se înregistrează audio sau video  proba practică susţinută pentru categoriile AM, A1, A2 şi A. (la 30-06-2016 Alin. (9^2) al art. 23 a fost introdus de subpct. 4 al pct. IV al art. 14, 

Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. 17, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016,  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016, prevederile art. 23 alin.  (9^1)-(9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe  drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3  august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi 

completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a  prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(9^3) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către  serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere. (la 30-06-2016 Alin. (9^3) al art. 23 a fost introdus de subpct. 4 al pct. IV al art. 14,  Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. 17, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016,  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016, prevederile art. 23 alin.  (9^1)-(9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe  drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3  august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi  completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a  prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(9^4) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările  prevăzute la alin. (9^1), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu  caracter personal se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor  interne. 

(la 30-06-2016 Alin. (9^4) al art. 23 a fost introdus de subpct. 4 al pct. IV al art. 14,  Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. 17, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016,  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016, prevederile art. 23 alin.  (9^1)-(9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe  drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3  august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi  completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a  prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se stabileşte  prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al  României, Partea I. 

*) Notă CTCE: 

Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie  2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006 prevederile  alin. (3^1), (3^2), (3^3), (3^4), (3^5) şi (4) ale art. 23 intră în vigoare la data aderării  României la Uniunea Europeană. 

Articolul 23^1 

(1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la  studii în România de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere  autorităţilor competente să le examineze. 

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru procedurile aferente permisului  de conducere, au domiciliul sau reşedinţa în România persoanele care se află în una  dintre următoarele situaţii: 

a) locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă  sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită  unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din  România, dacă persoanele nu au legături profesionale; 

b) revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa  respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state  membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia  Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al  legăturilor personale; 

c) locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu  adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori  al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei  activităţi sau misiuni cu durată determinată. 

(3) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România potrivit  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa  şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să  le examineze, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2). 

(4) Participarea la studii în cadrul unei universităţi sau şcoli din România nu implică  transferul domiciliului sau al reşedinţei în România.

(5) Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi a studiilor  în România se face, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne  prevăzut la art. 23 alin. (10), cu documente: 

a) prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de  identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor  statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor  Confederaţiei Elveţiene sau regimul străinilor în România; 

b) emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii,  care să ateste că persoana urmează studii în România de cel puţin 6 luni; 

c) alte documente justificative, după caz. 

(la 01-09-2014 Art. 23^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 21  din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

Articolul 24 

(1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se  realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul  ori reşedinţa în sensul art. 23^1 alin. (2) sau, în cazul celor aflaţi la studii în România  de cel puţin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află adresa unde  locuiesc. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea  categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de  autoritatea competentă pe raza căreia se află şcoala de conducători auto autorizată  unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică. 

(la 01-09-2014 Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului  afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 20-09-2006 Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792  din 20 septembrie 2006.) 

(3) În localităţile în care autoritatea competentă autorizează desfăşurarea cursurilor  de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere,  acestea se pot organiza, la cerere, şi în limba minorităţii naţionale respective.

(4) În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene  care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în  România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se  poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională. 

(la 19-01-2013 Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203  din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

(5) Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule,  este următoarea: 

a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1,  C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv*); 

b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile  AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE. 

(la 19-01-2013 Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203  din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. III din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, permisele de conducere eliberate anterior  datei de 19 ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente celor prevăzute la  art. 24 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, îşi  păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea. 

(5^1) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al  schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat  a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit  sau alt permis de conducere. 

(la 19-01-2013 Alin. (5^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr.  203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

(5^2) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă  se realizează numai după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22. (la 01-09-2014 Alin. (5^2) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.) 

(5^3) În cazurile prevăzute la alin. (5^1) şi (5^2), eliberarea permiselor de conducere  respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care  au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 23^1 alin. (2) ori care dovedesc

că se află la studii în România de cel puţin 6 luni şi care deţin permis de conducere  eliberat de autorităţile competente române, în condiţiile stabilite prin ordin al  ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 01-09-2014 Alin. (5^3) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.) 

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere  persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,  pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune  care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită  ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit  una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1). 

(la 01-02-2014 Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. 59 din LEGEA nr.  255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.) 

(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise  de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a  permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim  Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format  electronic: 

a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt:  numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul,  echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr  de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei; 

b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere; c) codurile armonizate ale Uniunii Europene; 

d) datele de identificare a permisului de conducere. 

(la 02-09-2017 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de  Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente  similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de  statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere  şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise  de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

(la 02-09-2017 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de  Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(9) Datele prevăzute la alin. (7) se şterg după 10 ani de la data încetării valabilităţii  permisului de conducere. 

(la 02-09-2017 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de  Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

Articolul 24^1 

(1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează: 

a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D – conducătorilor auto care deţin permis de  conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei  solicitate; 

b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE – conducătorilor auto care deţin permis  de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul  corespunzător categoriei solicitate. 

(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice,  după cum urmează: 

a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt  valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE; 

b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria  DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D; 

c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt  valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E; 

d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru  vehiculele din categoria AM; 

e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru  categoria A1; 

f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile şi pentru  categoriile A1 şi A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru categoria  B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile şi pentru categoria C1, iar cele  eliberate pentru categoria D sunt valabile şi pentru categoria D1; 

(la 01-09-2014 Lit. f) a alin. (2) al art. 24^1 a fost modificată de pct. 13 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.)

g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile  cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă  vârsta de 21 de ani împliniţi. 

h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt  valabile şi pentru categoria Tr, în anumite cazuri specifice; (la 01-09-2014 Lit. h) a alin. (2) al art. 24^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.) 

i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile şi pentru  ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr şi una sau două remorci; (la 01-09-2014 Lit. i) a alin. (2) al art. 24^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.) 

j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile şi pentru  vehiculele din categoria Tb. 

(la 01-09-2014 Lit. j) a alin. (2) al art. 24^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.) 

(2^1) Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin.  (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt  următoarele: 

a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria  Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o  remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg; 

b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din  categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate  ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg; 

c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria  Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o  remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg; 

d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din  categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate  ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg. 

(la 01-09-2014 Alin. (2^1) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.)

(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce  ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care  ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de  formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule. 

(la 19-01-2013 Art. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9  noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.) 

Articolul 25 

(1) Pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie  care au o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere se  stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie. (la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule sau tramvaie” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.) 

(2) Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere conduse de persoanele  prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin regulament. (la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia „autovehicule şi  tractoare agricole sau forestiere”.) 

Articolul 26 

Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care efectuează transport public  de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi să asigure testarea anuala a  conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al  respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe  drumurile publice. 

Articolul 27 

Abrogat. 

(la 29-06-2007 Art. 27 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

Articolul 28 

Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de  autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se ţine de către poliţia  rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

(la 01-09-2014 Art. 28 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, 

prin înlocuirea expresiei „autovehicule sau tramvaie” cu expresia „autovehicule,  tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.) 

Articolul 28^1 

Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor  legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal şi libera circulaţie a acestor date. 

(la 02-09-2017 Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completata de Punctul 8, Articolul  I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.  685 din 23 august 2017)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: