CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 1)

SECŢIUNEA 1 

Obligaţiile participanţilor la trafic 

Articolul 35 

(1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa  şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a  persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private. 

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze  acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul  de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la  bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. 

(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice  vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul  acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura  contravenţională sau penală. 

(4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri sunt obligaţi  să poarte uniforma cu înscrisuri şi însemne distinctive. 

(4^1) Funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care în scopul  exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru  conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne  distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare roşie,  stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(la 23-06-2010 Alin. (4^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 4 al art. XVIII din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 421 din 23 iunie 2010.) 

(5) Poliţiştii de frontieră, îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale,  agenţii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice,  precum şi membrii patrulelor şcolare de circulaţie sunt obligaţi ca, pe timpul exercitării  atribuţiilor, să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant. 

(6) Conducătorii autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maximă  autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se  află pe partea carosabilă a drumului public.

(la 01-09-2014 Alin. (6) al art. 35 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehiculelor” cu expresia  „autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere”.) 

(7) Nevăzătorii sunt obligaţi să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de  culoare alba. 

Articolul 36 

(1) Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care  ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă  omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia  cazurilor prevăzute în regulament. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia „autovehicule şi  tractoare agricole sau forestiere”.) 

(1^1) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri  de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta  în timpul circulaţiei pe drumurile publice. (la 01-09-2014 Alin. (1^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(1^2) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri  de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii  poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în  scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament. 

(la 01-09-2014 Alin. (1^2) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(1^3) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de  până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia  celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea  din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în  regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot  fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă  ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. 

(la 01-09-2014 Alin. (1^3) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.)

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor  şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte casca de protecţie  omologată. 

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci  când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip  «mâini libere». 

Articolul 37 

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în  lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul  de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie  prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare  roşie şi sonore. 

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape  de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea  autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale  de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore. 

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi  circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective. 

Articolul 38 

Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto  atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de  conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării  probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt  obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării probelor biologice în  vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea  poliţistului rutier. 

(la 01-09-2014 Art. 38 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014,  prin înlocuirea expresiei „substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte  similare” cu expresia „substanţe psihoactive”.) 

Articolul 39 

Modificat de ordonanța nr. 1 din 27 ianuarie 2022, arrticolul prevede:

(1) La solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

(2) Obligația de a comunica datele de identificare, prevăzută la alin. (1), se consideră îndeplinită dacă proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul comunică numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul și seria actului de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, și seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

Articolul 40 

Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor şi tractoarelor  agricole sau forestiere destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu  dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se  stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(la 01-09-2014 Art. 40 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr.  21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014,  prin înlocuirea termenului „autovehiculelor” cu expresia „autovehiculelor şi tractoarelor  agricole sau forestiere”.) 

SECŢIUNEA a 2-a 

Reguli pentru circulaţia vehiculelor 

Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi 

Articolul 41 

(1) Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este  permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de  circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie. 

(2) Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine  crescătoare de la marginea din partea dreapta a drumului către axa acestuia. În cazul  autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie. 

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor,  acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă. 

(la 19-01-2013 Alin. (3) al art. 41 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr.  203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 42 

Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc  de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de  deplasare, având obligaţia să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este  posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de  persoane. 

Articolul 43

(1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau  transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe  banda respectiva. 

(2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părţii  carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport  public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenţia de  a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat că prin manevra lor  nu pun în pericol siguranţă celorlalţi participanţi la trafic. 

Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule Articolul 44 

(1) În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile  prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă aflate în dotare  şi omologate. 

(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E)  conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să  folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă. (la 22-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 44 , Paragraful § 2. , Sectiunea a 2-a ,  Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18  august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(3) Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească luminile de  întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice. 

(4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi  folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte  autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea  sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a  dispozitivelor de supraveghere a traficului. 

(5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legatură cu  prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri  de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a  dispozitivelor de măsurare a vitezei. 

Depăşirea 

Articolul 45 

(1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe  lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers  şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.

(2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că  vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră. 

(3) Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separa sensurile de  circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie  un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au  obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire. 

(4) Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai  repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelaşi sens  de circulaţie. 

(5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul  sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător  părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreapta. 

(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul  este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există  spaţiu suficient. 

Articolul 46 

Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor  vehiculelor care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se  stabilesc prin regulament. 

Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus 

Articolul 47 

Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între  vehicule o distanţă laterală suficientă şi să circule cât mai aproape de marginea din  dreapta a benzii de circulaţie respective. 

Viteza şi distanţa dintre vehicule 

Articolul 48 

Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în  funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevra în condiţii de  siguranţă. 

Articolul 49 

(1) Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h. 

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului  poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite de viteză superioare, 

dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai  cu avizul poliţiei rutiere. 

(3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea  circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de  viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru  toate autovehiculele. 

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt: 

a) pe autostrăzi – 130 km/h; 

b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) – 100 km/h; c) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h. 

Articolul 50 

Modificat de Ordonanța nr.1 27 ianuarie 2022, prevede:

(1) Vitezele maxime admise în afara localităților pentru categoriile de autovehicule prevăzute la art. 20 alin. (2) sunt următoarele

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A și B;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A2, C, D și categoria D1;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 și C1;

d) 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere și mopede.

(la 19-01-2013 Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.  203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie  2012, prin înlocuirea sintagmei „subcategorii de vehicule” cu sintagma „categorii de  vehicule”.) 

(2) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează  remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru  categoria din care face parte autovehiculul trăgător. 

(3) Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori  care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara  localităţilor de 70 km/h.

(4) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror  conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care  efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20  km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte  autovehiculele conduse. 

Articolul 51 

Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o  distanţă suficientă faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii. 

Articolul 52 

(1) Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile  publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate  de poliţia rutieră. 

(la 29-06-2007 Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obligaţi  să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi  pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic. 

(la 29-06-2007 Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor  prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contravenţional,  civil sau penal, după caz. 

Articolul 53 

Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul  poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea  de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune  animală şi calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de  învătământ, pieţelor, târgurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de  accidente. 

Reguli referitoare la manevre 

Articolul 54 

(1) Conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcţiei de mers,  de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, 

de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau  care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să  semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să  pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. 

(2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga  durată a manevrei. 

Articolul 54^1 (nou articol introdus de ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

(1) Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice.

(2) Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;

b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;

d) circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e) folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;

f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți;

g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acestuia;

h) realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea 

Articolul 55 

Intersecţiile sunt: 

a) cu circulaţie nedirijată; 

b) cu circulaţie dirijată. În aceasta categorie sunt incluse şi intersecţiile în care  circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu. 

Articolul 56 

La apropierea de o intersecţie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză  care să îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic  care au acest drept. 

Articolul 57 

(1) La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să  cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, în condiţiile stabilite prin  regulament. 

(la 29-06-2007 Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(2) La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele  poliţistului rutier. 

(la 29-06-2007 Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se  produce blocarea intersecţiei. 

(4) În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în  interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.

Articolul 58 

În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei  publice şi un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public. 

Articolul 59 

(1) În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să  acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine. Acestea pierd prioritatea  de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea  zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie. 

(2) În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să  acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din  partea dreapta. 

(3) În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii  de dreapta se respecta numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească,  fiecare intrând în intersecţie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi  semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii. 

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitentă suplimentara,  montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi  verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea  pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeata, indiferent de  culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi  pietonilor care au drept de circulaţie. 

Trecerea la nivel cu calea ferată 

Articolul 60 

(1) Participanţii la trafic trebuie să dea dovada de prudenţă sporită la apropierea şi  traversarea liniilor de cale ferată curentă sau industrială, după caz. 

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere,  conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească în dreptul indicatorului ce obliga la  oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre ori în poziţie orizontala şi/sau semnalele  sonore şi luminoase care anunţă apropierea trenului sunt în funcţiune. 

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător,  conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor  agentului de cale ferată.

Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară 

Articolul 61 

(1) Au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2)  lit. a) şi b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au  caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie  să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore. 

(la 29-06-2007 Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(2) Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2)  lit. a) şi b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia  celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează  în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. 

(la 29-06-2007 Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(3) Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii  autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi  dispoziţiile acestuia. 

Articolul 62 

(1) La intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori  indicatoarele obliga la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor  prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită  pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând să  răspundă potrivit legii. 

(2) Când două autovehicule cu regim de circulaţie prioritară, care se deplasează în  misiune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersecţie,  venind din direcţii diferite, vehiculul care circulă din partea dreapta are prioritate. 

Oprirea, staţionarea şi parcarea 

Articolul 63 

(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o  durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staţionare.

(2) Nu se consideră oprire: 

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau  debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbată circulaţia  pe drumul public respectiv; 

b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5  tone, atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor  alimentare la unităţile comerciale. 

(3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin.  (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autorităţile administraţiei  publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe  timpul nopţii, în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru distribuirea  mărfurilor. 

(4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau  stabilite şi semnalizate corespunzător. 

(5) Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel  cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu  se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi oprite sau  staţionate şi câte două, una lângă alta. 

Articolul 64 

(1) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe  partea carosabilă. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se  realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului  public, după caz. 

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului  staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia. 

(3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se  realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament. 

(la 29-06-2007 Art. 64 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

Articolul 65 

Cazurile şi condiţiile în care oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este  permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei  ordonanţe de urgenţă.

Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului  public de persoane 

Articolul 66 

(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care  efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport  în cont propriu de persoane cu microbuze şi autobuze, transporturi agabaritice, precum  şi pentru autovehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de  3,5 tone, care circulă în trafic intern şi internaţional. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de  Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(3) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se aprobă prin ordin  al ministrului transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(4) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua  activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de  conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus. 

Articolul 67 

Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor şi produselor periculoase în  vehicule care nu au dotările şi echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc  condiţiile tehnice şi de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul  rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30  septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care  conducătorul vehiculului nu deţine certificat A.D.R. corespunzător. 

Articolul 68 

(1) Autovehiculul care transportă mărfuri sau produse periculoase poate circula pe  drumurile publice numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. 

(2) Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc  masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai  pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autorităţile  administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Articolul 69 

Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite, cele care transportă mărfuri sau  produse periculoase, precum şi cele de însoţire trebuie să aibă montate semnalele 

speciale de avertizare cu lumina galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar  conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasării  pe drumul public. 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *