CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 2)

SECŢIUNEA a 3-a 

Reguli pentru alţi participanţi la trafic 

Articolul 70 

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie  să aibă vârsta de cel puţin 16 ani. 

(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie  să aibă vârsta de cel puţin 14 ani. 

(3) Bicicletele şi mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu  mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia  acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare. 

Articolul 71 

(1) Sunt interzise accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi  utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, a  animalelor de povară, de tracţiune sau de călărie, precum şi a animalelor izolate sau  în turmă pe drumurile naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora exista  indicatoare de interzicere a accesului. 

(la 29-06-2007 Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să amenajeze, cu acordul  administratorului drumului public şi avizul poliţiei rutiere, drumuri laterale, cai de acces  către aceste drumuri, precum şi locuri de traversare a drumurilor publice destinate  circulaţiei animalelor şi vehiculelor prevăzute la alin. (1), semnalizate corespunzător. 

(la 29-06-2007 Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele,  vehiculele trase sau împinse cu mana, animalele de povară, de tracţiune şi de călărie  vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animală vor fi echipate şi cu  mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu  prevederile regulamentului.

Articolul 72 

(1) Pietonii sunt obligaţi să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe  acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi  acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din  partea stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers. 

(2) Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate  şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. 

(3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia,  numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa  acestora, în localităţi, pe la coltul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face  fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. 

(4) Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la  culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii  stabilite de normele rutiere poarta întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind  circulaţia prin acel sector. 

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie  speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mana,  precum şi cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role. 

(6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poliţistul rutier şi  persoanele care se află pe platforma drumului public şi sunt autorizate, în exercitarea  atribuţiilor de serviciu, să îndrume sau să dirijeze circulaţia rutieră, în condiţiile stabilite  prin regulament. 

(7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este  permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la  dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru. 

Articolul 73 

Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune  animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi  de animale se stabilesc prin regulament. 

(la 19-01-2013 Art. 73 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9  noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.)

SECŢIUNEA a 4-a 

Circulaţia pe autostrăzi 

Articolul 74 

(1) Pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau  mase depăşite, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul  drumului public, conform reglementarilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animala,  a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mana, a bicicletelor şi mopedelor, a  tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor  care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h. 

(2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul,  încercările prototipurilor de şasiuri şi de autovehicule, manifestaţiile, defilările,  caravanele publicitare, antrenamentele şi competiţiile sportive de orice fel, precum şi  cortegiile. 

(3) Se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă,  cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie  prioritar. 

(4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri  se efectuează, de regulă, numai pe banda marginală din partea dreapta a autostrăzii,  în sensul de mers. 

SECŢIUNEA a 5-a 

Obligaţii în caz de accident 

Articolul 75 

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele  condiţii: 

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un  asemenea loc; 

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a  cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; 

c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare; 

d) abrogată;

(la 29-06-2007 Lit. d) a art. 75 a fost abrogată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2),  art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost  modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în  vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de  accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale. 

Articolul 76 

(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animala, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform  legii. 

(la 29-06-2007 Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(2) Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau  înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a  vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fără drept de circulaţie. 

(3) Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de  la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliţia rutieră dispune radierea din  evidenţă a vehiculului. 

Articolul 77 

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a  rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este  obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă  urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei. 

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident  de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori  a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment  este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de  îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112,  existent în reţelele de telefonie din România. 

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un  accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii 

corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului  sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează  accidentul. 

Articolul 78 

(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai,  instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane  pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii  competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea  permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile acestuia, implicaţi într 

un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe psihoactive după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului  în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de lit. a) şi e) ale pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai” şi a expresiei „substanţe ori  produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare” cu expresia „substanţe  psihoactive”.) 

(2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că  rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea  conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului. 

Articolul 79 

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au  rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi: 

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu  permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament,  semnalizându-le prezenţa; 

b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul  în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea  documentelor de constatare. 

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*): 

a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile  legii; 

b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar  accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

(la 29-06-2007 Art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2),  art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost  modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în  vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de  accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale. 

Articolul 80 

(1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât  într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare  la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea  documentelor de constatare. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul şi  tractor agricol sau forestier”.) 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la  unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite  pentru avarierea vehiculelor respective.*) 

(la 29-06-2007 Art. 80 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2),  art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost  modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în  vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de  accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Articolul 80^1 

În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza  documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile  din domeniul asigurărilor*). 

(la 29-06-2007 Art. 80^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2),  art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost  modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în  vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de  accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale. 

Articolul 80^2 

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule  avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi  să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de  aceasta*). 

(la 29-06-2007 Art. 80^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2),  art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost  modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în  vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de  accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale. 

Articolul 81 

(1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din  domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau  înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii  mandataţi ai vehiculelor. 

(la 20-01-2007 Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 6  din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.)

(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din  domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de  constatare a evenimentelor. 

(la 29-06-2007 Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în  termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile  de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile  legii*). 

(la 29-06-2007 Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

*) Notă CTCE: 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2),  art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost  modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în  vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de  accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale. 

SECŢIUNEA a 6-a 

Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional 

Articolul 82 

(1) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în  România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile  cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis  de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau  care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene  ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste  state pe baza de reciprocitate. 

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de lit. f) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule şi remorci” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci”.) 

(2) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte  state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă  îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată 

la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, dar  numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a  prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule. (la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de lit. f) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule şi remorci” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci”.) 

(3) Abrogat. 

(la 29-06-2007 Alin. (3) al art. 82 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(4) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte  state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse  pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora  în ţară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor  produse prin accidente de circulaţie. 

(la 01-09-2014 Alin. (4) al art. 82 a fost modificat de lit. f) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicule şi remorci” cu expresia  „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci”.) 

(5) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul ori reşedinţa în România pot să îşi  înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au  domiciliul ori reşedinţa, după caz. 

(la 01-09-2014 Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(6) Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere înmatriculate în statele care nu  sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt  obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat  înmatricularea. 

(la 01-09-2014 Alin. (6) al art. 82 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia „autovehicule şi  tractoare agricole sau forestiere”.) 

Articolul 83 

(1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă  îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1), titularii permiselor de  conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile:

a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin.  (2); 

b) statelor membre ale Uniunii Europene; 

c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciproca a  permiselor de conducere auto. 

(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt  titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu  este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene  ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciproca a  permiselor de conducere auto trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. 

(3) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la alin. (1), precum şi cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral,  deţinute de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 23^1  alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al  României, Partea I. 

(la 01-09-2014 Alin. (3) al art. 83 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(la 29-06-2007 Art. 83 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE  URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29  iunie 2007.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *