CODUL RUTIER: Capitolul VII (Răspunderea contravenţională) -Partea III

Articolul 113

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

a) la expirarea perioadei de suspendare;

b) abrogată;(la 29-06-2007, Lit. b) a alin. (1) al art. 113 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. )

c) la încetarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;(la 01-02-2014, Lit. c) a alin. (1) al art. 113 a fost modificată de pct. 6 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

d) abrogată;(la 29-06-2007, Lit. d) a alin. (1) al art. 113 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. )

e) în baza hotărârii judecătorești ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat;

f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condițiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.

(1^1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României. (la 29-06-2007, Alin. (1^1) al art. 113 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. )

(1^2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1), Inspectoratul General al Poliției Române comunică sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul.(la 29-06-2007, Alin. (1^2) al art. 113 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. )

(2) Permisul de conducere se restituie de către poliția rutieră în condițiile stabilite în regulament.

Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:

(Alineat modificat de către ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) și (4)art. 335 alin. (2)art. 336337art. 338 alin. (1)art. 339 alin. (2)(3) și (4) din Codul penal;(la 01-09-2014, Lit. b) a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. )

c) abrogată;(la 20-09-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 114 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. )

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.(la 01-09-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. )

e) permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situație constatată de instanța competentă.

f) permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (la 29-06-2007, Lit. f) a alin. (1) al art. 114 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. )

(2) Permisul de conducere se anulează și în cazul în care titularul acestuia a decedat.(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabilește prin regulament.

Articolul 114^1

În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile stabilite prin regulament.

(Articol introdus de ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

Articolul 115

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, în condițiile stabilite prin Convenția europeana cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de România prin Legea nr. 126/1997.

(2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliția rutieră care a dispus măsura.

Articolul 116

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare:

(la 20-09-2006, Partea introductivă a alin. (1) al art. 116 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. )

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;

b) a trecut un an de la data grațierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;(la 01-02-2014, Lit. b) a alin. (1) al art. 116 a fost modificată de pct. 4 al art. 59 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.(la 01-09-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 116 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. )

(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a săvârșirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.

(2^1) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia își are domiciliul sau reședința, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 24 alin. (5^3), fără a mai susține examen și cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situație.(la 01-09-2014, Alin. (2^1) al art. 116 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. )

(2^2) În situația în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile art. 4 din Codul penal, șeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situație.(la 01-09-2014, Alin. (2^2) al art. 116 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. )

(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să facă dovada că:

a) este aptă din punct de vedere medical*);(la 20-09-2006, Lit. a) a alin. (3) al art. 116 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. )

b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

Articolul 117

(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;(la 02-09-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 )

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;

d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii că face obiectul unei fapte de natura penală;

e) refuză să se legitimeze;

f) se află sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;(la 01-09-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 117 a fost modificat de lit. a și e) ale pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare cu expresia substanțe psihoactive.)

g) nu respectă timpii de conducere și de odihna prevăzuți de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(3) Pentru oprirea forțată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), poliția rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin regulament.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *