CODUL RUTIER: Capitolul VII (Răspunderea contravenţională) – Partea I

Articolul 95 

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care  întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se  sancţionează cu avertisment ori cu amenda ca sancţiune principală şi, după caz, cu  una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2). 

(2) Avertismentul consta în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului,  însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. 

(3) Abrogat. 

(la 29-06-2007 Alin. (3) al art. 95 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplică  contravenienţilor, persoane fizice ori juridice. 

Articolul 96 

(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de  pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi  proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului. 

(2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele: a) aplicarea punctelor de penalizare; 

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat; 

c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta  ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop; 

d) imobilizarea vehiculului; 

e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute  la art. 17 alin. (4); 

(la 20-09-2006 Lit. e) a alin. (2) al art. 96 a fost modificată de pct. 28 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.) 

f) abrogată;

(la 29-06-2007 Lit. f) a alin. (2) al art. 96 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

(3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principală  sau, după caz, una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la  alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică şi un număr  de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. 

(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de  a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti  care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere. 

(la 29-06-2007 Alin. (4) al art. 96 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(5) Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră prin procesul-verbal de constatare  a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. 

(6) Sunt supuse confiscării: 

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite  pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3); 

b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a  traficului; 

c) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund  standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule; 

d) vehiculele cu tracţiune animala, când circulă pe drumurile publice pe care le este  interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale*). 

(7) Imobilizarea unui vehicul consta în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile, pe  acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate  de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. 

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier, ca urmare a săvârşirii  de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1). 

*) Notă CTCE: 

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 661 din 4 iulie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007, a fost admisă excepţia de  neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constatându-se că  acestea sunt neconstituţionale.

Prin urmare, conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul Oficial  nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum  şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele  juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest  interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile  neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile  constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

În consecinţă, începând cu data de 2 august 2007, dispoziţiile art. 96 alin. (6) lit. d)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au fost suspendate de drept, iar  începând cu data de 17 septembrie 2007 acestea şi-au încetat efectele juridice. 

Articolul 97 

(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi  una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: 

(la 29-06-2007 Partea introductivă a alin. (1) al art. 97 a fost modificată de pct. 35 al  art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de  înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora; 

b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare  ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; 

c) anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române;

d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. 

e) interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.

(la 29-06-2007 Lit. d) a alin. (1) al art. 97 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

(punctul e) a fost introdus și punctul c) a fost modificat de către ordonanța nr.1 din 27 ianuraie 2022 publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022)

(2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de  înregistrare se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei,  eliberându-se titularului o dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. (la 29-06-2007 Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

(3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un  autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se consideră perioadă de  suspendare a exercitării dreptului de a conduce. (la 01-09-2014 Alin. (3) al art. 97 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.)

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (6^3), (8) și art. 22^1. (Punct modificat de către odonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

(la 06-01-2019 Alineatul (4) din Articolul 97 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul  5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019) 

(5) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și (2). (Punct modificat de către odonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

(5^1) Interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d) (Alineat introdus de către odonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

(6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileşte prin regulament. (la 29-06-2007 Alin. (6) al art. 97 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din  29 iunie 2007.) 

Articolul 98 

(1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea  numărului punctelor-amendă aplicate. 

(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie,  stabilit prin hotărâre a Guvernului. 

(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie  2018 un punct-amendă este 145 lei. 

(la 07-12-2017 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul 37, Capitolul  II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017) 

(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie  2019 un punct-amendă este 145 lei. 

(la 14-11-2018 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul IX din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL  OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018) 

(3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de  sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea  faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă. 

(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele: 

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă; 

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă; 

c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;

d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă; 

e) clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amendă. 

(5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice. Articolul 99 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de  sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice: 

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h  sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv; 

2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de  mers; 

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice; 

4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul şi tractor  agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia  în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie; 

(la 01-09-2014 Pct. 4 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul  şi tractor agricol sau forestier”.) 

5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii  coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor; 

6. nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a  unor săgeţi de culoare galbenă ori alba cu vârful orientat în jos spre dreapta, care  anunţă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie  reversibilă; 

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării  documentului de constatare a avariei; 

8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul şi tractor agricol sau  forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele  de siguranţă omologate; 

(la 01-09-2014 Pct. 8 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul  şi tractor agricol sau forestier”.)

9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe  moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie  omologată; 

(la 29-06-2007 Pct. 9 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de pct. 37 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

10. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul  tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singura banda; 

11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale; 

12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule şi tractoare  agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la  dobândirea permisului de conducere; 

(la 01-09-2014 Pct. 12 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia  „autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere”.) 

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de  comanda a vehiculului; 

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când  se află în vehicule; 

15. nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului; 

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de  înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zăpada de natura a  împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare; 

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de  înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de  înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în vigoare; 

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât  cele prevăzute la art. 101 alin. (1)pct. 11. 

(la 02-09-2017 Punctul 18. din Alineatul (1) , Articolul 99 , Capitolul VII a fost modificat  de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de  autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru  care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).

(la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.) 

Articolul 100 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de  sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: 

1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei  de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale,  ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de  drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor  şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor; 

(la 23-06-2010 Pct. 1 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 5 al art. XVIII din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 421 din 23 iunie 2010.) 

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către  conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art.  32 alin. (2) lit. a) şi b); 

3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare; 

4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut  de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de  înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau  nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare; 

(la 29-06-2007 Pct. 4 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 38 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere  destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare; (la 01-09-2014 Pct. 5 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicule” cu expresia  „autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere”.) 

6. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste limita admisă; (Punct modificat de către odonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul  şi tractor agricol sau forestier”.) 

7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau  staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă; (la 01-09-2014 Pct. 7 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul  şi tractor agricol sau forestier”.) 

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau  susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere; 

9. nerespectarea obligaţiei de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de  deplasare, într-o intersecţie în care circulă şi tramvaie şi de a lăsa liber traseul  tramvaiului atunci când spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia  pe două şiruri; 

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natura a-i  distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de  zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic; 

11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a  avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice; 

12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de  către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de  cale ferată care asigură trecerea la nivel; 

13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate; (Punct modificat de către odonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de  autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru  care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b). (la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.) 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de  sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării  exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către 

conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor  fapte: 

(Partea introductivă a alin. (3) al art. 100 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.) 

a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la  trecerile la nivel cu calea ferată; 

b) ABROGAT (neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară  a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de  deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;) (Punctul 3 a fost abrogat de Ordonanța nr.1 din 27 ianaurie 2022)

c) ABROGAT (neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;) (Punctul 3 a fost abrogat de Ordonanța nr.1 din 27 ianaurie 2022)

d) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului; 

e) ABROGAT (nerespectarea regulilor privind depăşirea;) (Punctul 3 a fost abrogat de Ordonanța nr.1 din 27 ianaurie 2022)

f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în  exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un  accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia  cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2). 

(la 29-06-2007 Lit. g) a alin. (3) al art. 100 a fost modificată de pct. 39 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

h) folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor.(la 09-04-2020, Litera h) din Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 )

i) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice. (Punct introdus de ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 202)

Articolul 101 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de  sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: 

1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere  a cărui valabilitate a expirat; 

(la 01-09-2014 Pct. 1 al alin. (1) al art. 101 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul  şi tractor agricol sau forestier”.)

2. abrogat. 

(la 29-06-2007 Pct. 2 al alin. (1) al art. 101 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

3. abrogat – conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu  a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;  (Punctul 3 a fost abrogat de Ordonanța nr.1 din 27 ianaurie 2022)

4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de  înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile  prevăzute de lege; 

(la 01-09-2014 Pct. 4 al alin. (1) al art. 101 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia „autovehicul  şi tractor agricol sau forestier”.) 

5. nepăstrarea distantei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus; 

6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi  marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care  interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni; 

7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului  vehiculului rămas în interiorul acesteia; 

8. conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcționare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condițiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicției de trecere la culoarea roșie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicațiilor ori dispozițiilor polițistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicției privind circulația sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicției privind interacțiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicției privind circulația în interiorul sau în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligației de a circula cu viteză redusă, a obligației de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligației de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament;

(Punct modificat de Ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament; 

10. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a  luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare  sonoră sau accesorii ori modificări neomologate; 

(la 01-09-2014 Pct. 10 al alin. (1) al art. 101 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art.  I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.  635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului „autovehicul” cu expresia  „autovehicul şi tractor agricol sau forestier”.) 

11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu  deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de  iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;

(la 02-09-2017 Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost  modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017,  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi  tuneluri; 

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe  vehicule; 

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu  uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor  autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se  pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic; 

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri  decât în staţiile semnalizate ca atare; 

16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi; 

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura  contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi;

18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra să  documentele prevăzute la art. 35 alin. (2);

19. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»;

(la 09-04-2020, Punctul 19. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 )

20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice;

(la 12-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 )

21. nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului. (Punct introdus de orodnanța nr.1 din 27 ianaurie 2022)

(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de  autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru  care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c). 

(la 01-09-2014 Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.) 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de  sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării  dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul  de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: 

Partea introductivă a alin. (3) al art. 101 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I  din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635  din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia  „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”.

a) nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; (Punct modificat de ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment  de drum public; 

c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea  într-o astfel de coloana; 

d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar  manevra de depăşire. 

e) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

f) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;

g) nerespectarea regulilor privind depășirea;

h) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Punctele e), f), g), h) au fost introduse de către ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022.

Articolul 102 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de  sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: 

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase  sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat; (la 02-09-2017 Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificat  de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017) 

2. abrogat; 

(la 29-06-2007 Pct. 2 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat; 

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile şi termenele prevăzute de  lege; 

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de  mărfuri fără a deţine atestatul profesional; 

6. neefectuarea verificării medicale periodice; 

7. abrogat; 

(la 20-01-2007 Pct. 7 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA  nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie  2007.)

8. deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;

9. lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

10. abrogat;

11. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcționarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulație prioritară;

13. abrogat;

14. nerespectarea de către proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul a obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzută la art. 39; (Punct modificat de ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

15. neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

16. nerespectarea obligațiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracțiune animala;

17. nerespectarea dispozițiilor art. 74 privind circulația pe autostrăzi;

18. abrogat;

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule și tractoare agricole sau forestiere și remorci care circulă în baza autorizației pentru probe;

20. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care circulă în baza autorizației pentru probe în afara județului sau a municipiului București în raza căruia își are sediul titularul autorizației;

21. nerespectarea semnificației luminii roșii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulație reversibilă;

22. săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic;

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanțe sau vehicule, după caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care au fost invitate pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranța circulației;

27. transportul animalelor pe locurile din față ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul și tractor agricol sau forestier înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenției asupra circulației rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

30. abrogat;

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porților de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

32. lovirea și/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege;

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător;

36. aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

37. încălcarea obligațiilor referitoare la circulația pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa și/sau gabaritul depășit.

38. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 80^1 și la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.

39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.

40. neîndeplinirea de către medic a obligației prevăzute la art. 22 alin. (6) și alin. (6^2).

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

(la 01-09-2014, Partea introductivă a alin. (3) al art. 102 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei „autovehicul sau tramvai” cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”. )

a) conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;

b) conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;(la 02-09-2017, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 )

c) abrogată (Punct abrogat de către ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

d) abrogată;(la 29-06-2007, Lit. d) a alin. (3) al art. 102 a fost abrogată de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. )

e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

f) deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept.(la 29-07-2019, Alineatul (3) al Articolului 102 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 )

g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

h) circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor.

(Punctele g) și h) sunt introduse de către Ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:

a) depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

b) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;

c) efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.

(Alineatul 4) este introdus de către ordonanța nr.1 din 27 ianuarie 2022)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: